gh alias delete

Delete set aliases

gh alias delete {<alias> | --all} [flags]

Options

--all
Delete all aliases

See also